KOLD INVESTIGATES: Arizona taking steps to end nursing shortage

Arizona's nursing shortage is no secret to anyone.

KOLD INVESTIGATES: Arizona taking steps to end nursing shortage